Zabezpečovacia technika

Elektronická požiarna siglalizácia

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je ucelený systém, ktorý ako vyhradené požiarno-bezpečnostné zariadenie slúži v objektoch k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti. Inštaláciou systému EPS a včasným zásahom je možné podstatne znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd, znížiť riziko ohrozenia ľudského života, zdravia a v neposlednom rade aj predísť možnému vážnemu ohrozeniu životného prostredia.

Hlavnou úlohou EPS je včas rozpoznať už prvotné príznaky požiaru a poskytnúť tým čas na realizáciu účinného zásahu ešte pred rozšírením požiaru. Inštaláciu systémov EPS taktiež predpisujú normy STN, EN a príslušné zákony.

Elektronická zabezpečovacia signalizácia

Dôležitou súčasťou moderného objektu je i elektronická zabezpečovacia signalizácia. Zabezpečuje vybrané priestory proti krádeži, neoprávnenému vniknutiu, slúži ako ochrana majetku i osôb užívateľa.

Modulárne ústredne s kapacitou 10 - 500 strážiacich miest sú homologované pre objekty s vyšším rizikom a sú nainštalované v mnohých peňažných ústavoch a ďalších objektoch podobnej dôležitosti. Umožňujú množstvo variant nastavení režimu prevádzky a ich stavebnicová štruktúra umožňuje minimalizovať počiatočné náklady s možnosťou ďalšieho rozširovania podľa potrieb užívateľa.

Každý z chránených priestorov má svoje špecifiká a preto je v ponuke niekoľko systémov, ktoré sa líšia svojou kapacitou a funkciami. Ale i ten najzákladnejší systém splňuje všetky požiadavky s vysokou mierou zabezpečenia.