ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA
CHRÁNI VÁS A VAŠU RODINU!

ELEKTRONICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je ucelený systém, ktorý ako vyhradené požiarno-bezpečnostné zariadenie slúži v objektoch k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti. Inštaláciou systému EPS a včasným zásahom je možné podstatne znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd, znížiť riziko ohrozenia ľudského života, zdravia a v neposlednom rade aj predísť možnému vážnemu ohrozeniu životného prostredia.
Hlavnou úlohou EPS je včas rozpoznať už prvotné príznaky požiaru a poskytnúť tým čas na realizáciu účinného zásahu ešte pred rozšírením požiaru. Inštaláciu systémov EPS taktiež predpisujú normy STN, EN a príslušné zákony.
Image
Image
Image
Image

ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA

Dôležitou súčasťou moderného objektu je i elektronická zabezpečovacia signalizácia. Zabezpečuje vybrané priestory proti krádeži, neoprávnenému vniknutiu, slúži ako ochrana majetku i osôb užívateľa.
Modulárne ústredne s kapacitou 10 - 500 strážiacich miest sú homologované pre objekty s vyšším rizikom a sú nainštalované v mnohých peňažných ústavoch a ďalších objektoch podobnej dôležitosti. Umožňujú množstvo variant nastavení režimu prevádzky a ich stavebnicová štruktúra umožňuje minimalizovať počiatočné náklady s možnosťou ďalšieho rozširovania podľa potrieb užívateľa.
Každý z chránených priestorov má svoje špecifiká a preto je v ponuke niekoľko systémov, ktoré sa líšia svojou kapacitou a funkciami. Ale i ten najzákladnejší systém splňuje všetky požiadavky s vysokou mierou zabezpečenia.
Image
Image

TechniCom, s.r.o.

Vnútorná Okružná 49
94501 Komárno
Slovensko

Tel.: 035-2633002
E-mail.: info@technicom.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka a.s. - 2926846738/1100

IČO: 35955287
IČO DPH: SK2022060315